Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2018

23:06
3000 2475 390
Reposted fromspirits spirits viaszydera szydera
22:51
2962 80bb 390
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
22:48
1416 6428 390
Reposted frompsychedelix psychedelix viamuteit muteit
22:39
8643 bc8a 390
22:39
8529 2928 390
Reposted fromdalboz dalboz viamuteit muteit
22:39
Reposted fromHeadbanger Headbanger viamuteit muteit
22:39
Zaufanie buduje się latami, niszczy w sekundę i odzyskuje całą wieczność. 
— Rachel Abbott
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaszydera szydera
22:38
5234 5950 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaszydera szydera
22:38
2448 df0b 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
22:37
3136 b80c 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
22:36
2219 1001 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaszydera szydera
22:36
Reposted fromFlau Flau viaszydera szydera
22:34
1166 04de 390
Reposted fromsarazation sarazation viaszydera szydera
22:34
1396 4130 390
Reposted fromSaturnine Saturnine viaszydera szydera

September 15 2018

19:57
9016 9662 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaawaken awaken
19:56
9635 8aaf 390
Reposted frompalesoap palesoap viaszydera szydera
19:53
Kogo, czego (nie ma)? Na to pytanie odpowiada dopełniacz, najczęstszy przypadek, beznadziejny i nieodwracalny.
— Ignacy Karpowicz – Gesty
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
19:37
Pacific City, OR
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viasowaaa sowaaa

August 21 2018

20:29
Bo utrata życia nie jest wcale najgorszą rzeczą, jaka może spotkać człowieka. Najgorsza jest utrata tego, po co się żyje.
— Jo Nesbø
Reposted fromteaholic teaholic viaszydera szydera
20:28
6245 ee1f 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl