Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2018

21:19
Jestem prawie pewny, że gdyby mężczyźni mieli "swoje dni", byłyby to z pewnością dni wolne od pracy. Zagwarantowane odpowiednią ustawą lub najlepiej dekretem.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viaszydera szydera

October 26 2018

00:19
2476 6c4f 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
00:19
2333 a7d7 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
00:19
2474 4deb 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera

October 21 2018

19:47
4353 99c0 390
Reposted fromsheismysin sheismysin viaszydera szydera
19:46
9866 ac89 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
19:46
7633 f3ac 390
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake viaszydera szydera
19:45
3011 7f50 390
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viaszydera szydera
19:45
6144 6826 390
Reposted from0 0 viaszydera szydera
19:43
2037 e24b 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viaszydera szydera
19:42
7443 d520 390
19:42
9635 781d 390
Reposted fromamilak amilak viaszydera szydera
19:40
0314 4a34 390
Reposted fromnoirceur noirceur viaszydera szydera
19:40
8821 4dee 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera
19:40
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
19:39
I gdy myślę o tobie
to tak
jakby motyl trzepotał w dłoni
uwięziony i ślepy
— H.Poświatowska
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu viaszydera szydera
19:38
1037 f379 390
Reposted fromwagabunda wagabunda viazabka zabka
19:37
5860 199d 390
Reposted frompunisher punisher viazabka zabka

October 11 2018

00:32
6014 1103 390
Reposted fromhagis hagis viaszydera szydera
00:32
0609 c67d 390
Reposted fromTamahl Tamahl viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl